Monday, October 15, 2012

TEMP


นาม1ห่าว// นาม1 [รูปแบบคำเสริม]
(นาม1 เป็น [สถานะบุคคล] หรือ [อาชีพ] หรือ [สรรพนามบุรุษที่2] หรือ[ช่วงเวลาในวัน])
ใช้ทักทาย = สวัสดี นาม1

นาม1ชื่อนาม2 // นาม1 นาม2 [รูปแบบประโยค]
(นาม1และ นาม2 เป็น [นาม]หรือ [สรรพนาม])
ใช้อธิบาย = นาม1 คือ/เป็น นาม2


No comments:

Post a Comment